سوالات اخیر

0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در مالی و اقتصادی توسط Amh کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در خرید توسط Amh کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در خودرو توسط Amh کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Amh کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 3 پاسخ 36 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سیاست توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط spdmrrm
0 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط spdmrrm
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط spdmrrm
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Amh کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Amh کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در فنی توسط Amh کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در حیوانات توسط elahe.mahmoudi کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...