سوالات ارسای توسط aban

0 امتیاز 1 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 42 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 34 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده شهریور 15, 1396 در سرگرمی
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 31 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در روانشناسی
2 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در سایر
3 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 6 بازدید
سوال شده شهریور 6, 1396 در مذهبی
2 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 8 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در علمی
3 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 9 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در مذهبی
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...