سوالات ارسای توسط aban

0 امتیاز 2 پاسخ 77 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 65 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 47 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 36 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 63 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 45 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 8 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 65 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 8 پاسخ 49 بازدید
2 امتیاز 5 پاسخ 52 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 47 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در سرگرمی
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 9 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 31 بازدید
3 امتیاز 9 پاسخ 51 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در روانشناسی
2 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 53 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در سایر
3 امتیاز 7 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 23 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 44 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 37 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
3 امتیاز 6 پاسخ 34 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
سوال شده شهریور 6, 1396 در مذهبی
2 امتیاز 4 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 7 پاسخ 27 بازدید
2 امتیاز 7 پاسخ 28 بازدید
2 امتیاز 8 پاسخ 44 بازدید
1 امتیاز 8 پاسخ 24 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 31 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در علمی
3 امتیاز 7 پاسخ 45 بازدید
2 امتیاز 7 پاسخ 22 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 26 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در مذهبی
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...